Bijdrage RV Stijging energiekosten maatschappelijke voorzieningen

Johan Snoeiwoensdag 21 december 2022

Voorzitter,

De fractie van de ChristenUnie/SGP steunt het voorstel om een noodfonds in te stellen voor onze maatschappelijke voorzieningen. Wij willen voorkomen dat belangrijke maatschappelijke voorzieningen door de energiecrisis tijdelijk of definitief hun deuren moeten sluiten. Ook in die zin wil onze fractie onze voorzieningen – en uiteindelijk onze inwoners – niet in de kou laten staan. We vinden het wel mooi dat we kiezen voor het scenario waarbij sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid (50/50) om de gestegen energiekosten op te vangen.

Dank voor de verhelderende antwoorden op onze technische vragen. We zien het antwoord op de vraag (6b) hoe we ermee omgaan als belangrijke voorzieningen ondanks dit fonds toch nog activiteiten moeten stoppen, als toezegging van het college. Op dat moment worden wij dus graag nader geïnformeerd en zien we eventuele voorstellen graag tegemoet. Graag een reactie van de wethouder.

Een ander punt waar de fractie van ChristenUnie/SGP nog graag bij stil wil staan, zijn de regelingen van het Rijk. We begrijpen dat de precieze invulling en de betekenis ervan voor onze gemeente nog niet bekend zijn. Maar voor de werking van ons lokale fonds is dit wel van groot belang. Zo wordt in een recente Kamerbrief bijvoorbeeld aangegeven dat extra geld beschikbaar wordt gesteld voor “energie-intensieve verenigingen in acute continuïteitsproblemen waarvoor de generieke maatregelen, zoals mogelijke ondersteuning vanuit gemeenten, [de TEK-regeling en het prijsplafond voor kleinverbruikers], niet toegankelijk of toereikend zijn.”[1]De volgorde in de ondersteuning doet er dus toe. Wat onze fractie betreft is het lokale fonds aanvullend aan de landelijke regeling en niet andersom. Hoe ziet het college dit? Is er een risico dat de inzet van dit noodfonds betekent dat we minder geld vanuit de Rijksoverheid gaan ontvangen? En hoe zorgen we er nu voor dat we ons lokale noodfonds zo effectief mogelijk inzetten? Graag een reactie van de wethouder.

Dankuwel.

« Terug