Bijdrage bij Programmabegroting 2023-2026

Cock vd Spek08-11-2022 09:19

Voorzitter,

Allereerst de complimenten aan het college en de ambtenaren voor de mooie en goed leesbare Programmabegroting. De doelstellingen en effectindicatoren maken duidelijk wat het college wil bereiken. En welke middelen daarvoor nodig zijn.

Maar als we verder kijken dan de Programmabegroting, dan leven we in een spannende tijd. Vorige week vierden de kerken Dankdag voor gewas en arbeid. De vraag kwam op of er wel reden was tot danken. Want de inflatie is nog steeds hoog, net als de energiekosten en kosten voor voedsel. Ook onze lokale ondernemers hebben het moeilijk en er zijn er die de deuren noodgedwongen moeten sluiten. Dat brengt leegstand met zich mee. En daarmee neemt ook de kans op verpaupering toe. En leegstand en verpaupering, kunnen ondermijnende criminaliteit in de hand werken, of versterken. Maar ondermijning is wat CU/SGP betreft niet het enige wat aandacht nodig heeft. Denk ook aan mobiel banditisme – internationaal rondtrekkende bendes die bijvoorbeeld inbreken in woningen of  auto’s – en cybercrime. Veiligheid is een groot goed en daar moeten we zuinig op zijn. We lezen dat het college daar ook oog voor heeft en 240 K uittrekt voor een veiliger Zuidplas. CU/SGP is er ook blij mee dat het college komt met een IVP, een integraal veiligheidsplan. Voorzitter, onze fractie wil graag dat de raad bij dit IVP betrokken wordt. Kan het college dat ook toezeggen? Graag een reactie van het college.

Voorzitter, ik had het net over de ondernemers en dat het ook voor hen een uitdagende tijd is. En zij kunnen nu ook wel een extra steun in de rug gebruiken. Meer samenwerking van de gemeente met de ondernemers kan hierbij helpen. Denk aan het opzetten van een Koop Lokaal actie met de detailhandel waar zij op korte termijn al mee geholpen kan worden. We hebben in oktober een rapport gehad over MKB vriendelijkste gemeente. En Zuidplas staat ergens onderaan in de lijst. Dus daar is nog veel verbetering mogelijk.

Maar denk ook aan meer samenwerking met de ondernemers op de langere termijn. En het stimuleren van samenwerking met ondernemers onderling. Een van de mogelijkheden om een ondernemer in het zonnetje te zetten is, om een Groene Pluim uit te reiken. Een blijk van waardering voor ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers zijn belangrijk voor Zuidplas in het kader van de ambities en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Voorzitter, hiervoor dienen wij een motie Groene Pluim in, samen met PvdA/GL.

Aan de andere kant beseft CU/SGP ook heel goed dat er ondernemers zijn voor wie de Groene Pluim een station te ver is. Die moeite hebben om het bedrijf goed draaiende te houden omdat ze klem zitten. Voorzitter, Zuidplas is een dynamische gemeente waar de komende decennia veel ontwikkelingen gepland staan. Laten we bij dit alles oog houden voor de zittende ondernemers en grondeigenaren. CU/SGP heeft dit al diverse keren genoemd. Maar nu willen we ook het Restveen gebied benoemen. Hier zijn niet zozeer ontwikkelingen gepland, maar bodemdaling heeft grote gevolgen voor de zittende ondernemers in dit gebied. CU/SGP hoopt dat met wethouder De Haas als voorzitter van de stuurgroep Restveen snel duidelijkheid komt over de toekomst van het restveengebied Moordrecht. Graag een reactie van de wethouder hierop.

CU/SGP ging de verkiezingen in met de kracht van samen. Zorg voor elkaar is heel hard nodig in deze tijd. Want ook voor onze inwoners is het een uitdagende tijd met snel stijgende kosten. Zeker ook op het gebied van energie. En er zijn inwoners die op korte termijn ondersteuning nodig hebben, en gelukkig zijn er regelingen als de energietoeslag en de bijzondere bijstand. Maar niet alle inwoners weten daarvan of er spelen zaken als schaamte om bijstand aan te moeten vragen. Goede informatie hierover kan deze inwoners verder helpen. Maar dan moeten deze regelingen en de informatie daarover wel goed vindbaar zijn, en dan niet per regeling, maar een totaaloverzicht. Adverteren in Hart van Holland en ook op onze gemeentelijke website en op de socials kunnen onze inwoners verder helpen. Hier dienen wij ook een motie voor in, motie Regelingen Energiearmoede, samen met D66, SP, Groep Pouwels en PvdA/GL.

Verduurzamen is een mooie manier om te besparen op energie. En isoleren is de eerste stap op de ladder van duurzaamheid. Er zijn inwoners die zelf niet in staat zijn hun eigen woning te isoleren of te laten isoleren. Er zijn gemeenten in Nederland waar zogenaamde fixbrigades zijn opgezet om deze inwoners te helpen. Een mooi voorbeeld dat ook in Zuidplas goed zou kunnen werken. Het CDA dient hier een motie voor in, die wij van harte steunen.

Inwoners die in de problemen komen vanwege de hoge energiekosten hebben geen geld over voor verduurzaming. Geen geld over om te investeren in besparen. Het is ook goed om na te gaan hoe we deze mensen kunnen helpen. Een verruiming van de regeling van de Duurzaamheidslening zou hier uitkomst kunnen geven. Mocht dat geen soelaas bieden, dan is een andere mogelijkheid om een zogenaamd subsidiefonds in te richten. En deze inwoners middels een subsidie te helpen hun huizen te verduurzamen. Zoiets kan goed opgezet worden voor de lagere inkomens en voor de huizen met lagere energielabels. Voorzitter, hiervoor dient CU/SGP een motie voor in, samen met het CDA en Groep Pouwels.

Kort geleden heeft de Raad een infonota ontvangen over het WMO tarief Hulp bij het Huishouden. Iedereen kan van deze regeling gebruik maken, rijk of arm, iedereen heeft hetzelfde recht. Er is nu nog een inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Vanaf 2025 wordt deze weeffout in de wet, na lobby richting Rijk, hersteld en wel inkomensafhankelijk. Onze fractie wil graag dat de inwoners die huishoudelijke hulp gebruiken of een aanvraag doen, nu al actief benaderd worden. Om hen te attenderen op de bedoeling van de wet en hen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En alleen van deze regeling gebruik te maken als er geen eigen middelen voorhanden zijn. Voorzitter, hiervoor dienen wij een motie in, samen met PvdA/GL en Groep Pouwels.

Beheer Openbare Ruimte heeft al jaren de aandacht van CU/SGP. Vooral het openbaar groen en de biodiversiteit vindt onze fractie belangrijk. Enige jaren geleden is besloten om 300K structureel extra te besteden aan omvorming groen. Wat ons nu verbaasde was dat de 300K voor IBOR is ingeboekt tot en met 2024. Voorzitter, dat kan niet kloppen en moet de latere jaren na 2024 ook ingeboekt worden. CU/SGP dient, samen met CDA,  daarom een amendement in om deze 300K ook de jaren na 2024 in te boeken.

Voorzitter, op 18 mei 2021, bij de bespreking van het masterplan Middengebied, heeft onze fractie een motie ingediend samen met VVD, D66, CDA, SP en PvdA/GL. In de oproep van deze motie werd gevraagd naar een uitwerkingplan Infra. Een plan waarin stappen en tijdsplanning opgenomen zijn om het kader “eerst bewegen en dan bouwen” bij de ontwikkeling van het vijfde dorp daadwerkelijk waar te maken. Tot op heden heeft onze fractie nog geen uitwerkingsplan gezien. Voorzitter, u voelt de vraag natuurlijk wel aankomen, wanneer kan de raad dit uitwerkingsplan tegemoet zien?

Financiële paragraaf

Ook financieel gezien ligt er een erg mooie begroting voor de komende 3 jaar door het extra geld van het nieuwe kabinet.

Waar we vorig jaar bij het herstelplan nog uitgingen van zowel sterk oplopende OZB als jaarlijks een forse greep uit de algemene reserve kunnen we nu volstaan met een (gezien de inflatiecijfers) bescheiden lokale lasten stijging van 2,4%.

En in plaats van een greep uit de algemene reserve is het zelfs mogelijk de bezuinigingen op bijvoorbeeld IBOR en parkrenovaties terug te draaien. Daar komt bovendien nog een mooi pakket aan nieuw beleid bij. We noemden al de € 240k voor veiligheid maar we zien op alle sporen goede plannen zoals extra geld voor vroegsignalering van schulden, praktijkondersteuning jeugd bij de huisarts en het werken aan collectieve warmteoplossingen en het op koers blijven met de RES.

Hier hebben we nog wel een vraag over aan het college: vorige week lazen we in de media dat gemeenten flink extra geld gaan ontvangen uit de Klimaatnota die minister Jetten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat betekent dit voor Zuidplas, gaat ons begrotingssaldo nu verbeteren of kan dit bijvoorbeeld ingezet worden voor het stimuleren van duurzamere woningen in Zuidplas? Graag een reactie wanneer we een bestedingsvoorstel hiervoor tegemoet kunnen zien.

Voorzitter, tot slot…ik begon mijn bijdrage met Dankdag. Waar kan je nog dankbaar voor zijn in zulke tijden van crises. Maar als we de programmabegroting bekijken en welke ambities en doelstellingen er zijn, en de middelen die beschikbaar zijn, dan is er juist veel om dankbaar voor te zijn. Maar het geeft ook verantwoordelijkheid om goed met de beschikbare middelen om te gaan. En oog te hebben voor de kwetsbaren in ons mooie Zuidplas. En daar ligt voor de komende jaren een belangrijke taak voor college, raad en ambtenaren. Die taak kan alleen onder de zegen van God uitgevoerd worden. En daarom voorzitter, CU/SGP wenst het college en de ambtenaren, maar ook de raad, Gods zegen toe bij de uitvoering van alle taken in de komende periode. 

 

« Terug