Rv Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen

Peter Molenaarzaterdag 15 oktober 2022

Voorzitter, 
CUSGP heeft de afgelopen jaren meerdere keren aandacht voor de nieuwbouw 7 ster gevraagd en wij zijn blij dat dit plan nu voor ligt. Niet alleen wij maar ook de bestuurders van de 7ster (mevr Schouten)
Dit plan betreft 80 zorgwoningen, 40 aanleunwoningen en daarnaast ook nog 235 woningen. Woningen voor starters, gezinnen en ouderen! Wonen moet immers voor iedereen mogelijk zijn!  
In de Programma Commissie Ruimte is vorige week al uitvoerig op dit plan ingegaan. Bij een 3-tal punten wil CUSGP kort stil staan vanavond:
1. Milieucirkel
2. Parkeerplaatsen/ loopafstanden parkeerplaatsen
3. Wegcapaciteit
Voorzitter, in de eerste plaats, de Milieucirkel
Hierover is uitvoerig overgesproken in de commissie, wij willen dit zeker niet gaan herhalen, maar voor de zekerheid: als wij het goed hebben begrepen wordt de zittende ondernemer met zijn huidige activiteiten niet in zijn rechten beperkt en ook wordt er geen extra belemmering op toekomstige bedrijfsactiviteiten gelegd die nu ook al in bestaand BP mogelijk zijn?
Graag een bevestiging van de wethouder op dit punt. 
Parkeerplaatsen 
Zoals bij veel BP het aantal parkeerplaatsen een hot item is, geldt dit ook voor dit plan.
Motie parkeren eigen terrein is verwerkt in dit plan, prima!
In de programmacommissie ruimte hebben we aandacht gevraagd voor elektrische laadpalen en we begrepen dat er bij marktpartijen zal worden aangedrongen op meer laadpalen. 
Wie kan hierop tegen zijn, maar CUSGP wil ook wijzen op de nota parkeernormen die wij met elkaar hebben vastgesteld. 
Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen dat helder op zijn of haar netvlies heeft, ik heb het nog maar even opgezocht:
Van initiatiefnemers wordt geëist dat 5% van de te realiseren parkeerplaatsen – auto én fiets - voorzien zijn van een laadpunt en dat nog eens 5% van de parkeerplaatsen voorbereid dient te zijn om een laadpunt aan te brengen. Uiteraard meer mag, minder zeker niet.
Een ander aandachtspunt is de parkeerplaatsen voor de bewoners van de Tirionstraat, weliswaar niet direct in dit BP maar wel degelijk raakvlakken hiermee. We zijn blij met de toezegging van de wethouder om het gesprek hierover met de bewoners aan te gaan en ook hier ter herinnering de nota parkeernormen wat betreft loopafstanden. Laat deze loopafstanden leidend zijn en (een bruggetje naar de aanleunwoningen nabij de nieuwe 7 ster) Ook voor aanleunwoningen gelden nog kortere loopafstanden, houdt hier rekening mee!
Wegcapaciteit
Volgens Antea gaat de Noordelijke Dwarsweg dit allemaal aankunnen. Dit kan zo zijn. Dit jaar hebben we al 2 keer eerder stilgestaan bij ontwikkelingen in ZVH met een ontsluiting op de Noordelijke Dwarsweg. CUSGP heeft toen gevraagd om een infonota ZVH Zuid infra hoe het bedacht was, hoe het tot nu gerealiseerd is en hoe het aan het eind eruit gaat zien (inclusief woningaantallen). We spreken vanavond niet over ZVH Zuid maar wel over ontsluiting op de Noordelijke Dwarsweg waar ook een deel van ZVH Zuid op ontsluit.
Dus voorzitter, wanneer kunnen wij deze infonota ontvangen?
Afsluitend voorzitter, CUSGP is positief over dit plan. Aandachtspunten zijn parkeren, milieucirkel en CUSGP ziet uit naar de gedane toezegging ZVH Zuid en is benieuwd naar de reactie van de wethouder.

« Terug