‘Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) 2022’

Willem-Jan Verdoesdinsdag 31 januari 2023

Voorzitter,

Wat een werk wordt er verzet. Tal van visies, ideeën, projecten en opgaven heeft en ziet het college. Complimenten aan allen die hieraan een bijdrage leveren. Het college, de ambtenaren, ontwikkelaars en uitvoerders. Samen bouwen we aan Zuidplas! We zorgen voor woningen voor iedereen, vergroenen onze leefomgeving, we zorgen voor elkaar, maar voorzitter, we willen woorden naar daden.

Voorzitter, het valt ChristenUnie/SGP op dat er veel ideeën, visies en plannen zijn. Nogmaals, dat is op zichzelf heel goed en positief voor de gemeente en onze inwoners. De vele onderzoeken kosten ook een hoop geld. Hoe lang kunnen we dat volhouden in dit tempo? De reserve BIP gaat snel zo…. Daarnaast zien we dat de huidige projecten vertraging oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de Tweemaster, de herontwikkeling van de scholenlocaties in Moerkapelle en de ontwikkeling van het posthuis in Moordrecht. De vraag daarbij is dan ook: waar loopt het spaak? Zit het in capaciteit, geld of andere factoren? En wat kunnen we daaraan doen?

Want voorzitter, het komt bij plannenmakerrij juist aan op de uitvoering. We willen dingen realiseren met elkaar. En dan maken we ons zorgen over een aantal projecten waar we nu geen informatie over terug lezen. Vraag: wie bepaald de volgorde in projecten? Welke sturing kan de raad geven? Belangrijke voorbeelden voor de fractie van de ChristenUnie/SGP waar we nu niets over lezen:

  • Ontwikkeling Moerkapelle-Zuid
  • Toekomstvisie afvalbrengstation
  • Toekomstvisie Reigerhof/Stationsgebied
  • De noodzakelijke snelheid in de warmtetransitie. Hier moet echt een tandje bij! Benut ook juist de initiatieven die er al zijn. Een mooi voorbeeld is de klimaatstraat in Moerkapelle. We zien uit naar verdere stukken over de recente ontwikkelingen zoals blijkt uit een antwoord op onze technische vraag.  

Huisvesting senioren

We spraken als fractie met de ouderenbonden. Ook zij gaven aan dat er echt behoefte is aan huisvesting voor ouderen. Wanneer kunnen wij bijvoorbeeld concreet een plan tegemoet zien als het gaat om woonconcepten voor ouderen? Als het gaat om inbreilocaties, die over het algemeen dichtbij de algemene voorzieningen zijn, dan is het wat ChristenUnie/SGP betreft logisch om primair te verkennen of huisvesting voor senioren mogelijk is op die locatie. Op dit punt een motie met de VVD.

Nieuwerkerk-Noord

Voorzitter, een heikel onderwerp. Het college is voortvarend aan de slag gegaan met een motie hieromtrent. Het college is zelfs zo voortvarend aan de slag gegaan, dat zij al een subsidie hebben binnengesleept. Wel vraag ik aan het college: was dit nu de juiste volgorde?

Dan nog een opmerking over de inhoud. Is er nu recht gedaan aan de motie? Op welke wijze wordt er nu perspectief geboden aan de huidige grondeigenaren? Dat was immers het doel van de motie! Wat is het perspectief voor Nieuwerkerk-Noord na 2035? Het college wil tijdelijke woningen verder verkennen. Wel een vraag daarbij: wie doet de investeringen voor infrastructuur, bouwrijp maken, wegen, leidingen et cetera. Is dit in 10 jaar terug te verdienen?

De fractie van ChristenUnie/SGP verwacht echt een beter toekomstperspectief voor de huidige inwoners en grondeigenaren en een visie voor Nieuwerkerk-Noord voor na 2035.

Landschapspark de Rotte

Het recreatieschap heeft tal van ambities. Tegelijkertijd betekenen alle ambities ook iets. In de eerste plaats denk ik aan onze boeren en tuinders in het werkgebied van het recreatieschap. Wat is hun perspectief nog? Zijn hun belangen wel voldoende in zicht bij het recreatieschap en bij het college?

Daarnaast heeft onze fractie al meermaals de aandacht gevestigd op het voornemen van het recreatieschap om het fietspad naast de Rotte meer te verbinden met het Bentwoud. Dat steunen wij. Wel ligt er een motie om een alternatief te onderzoeken. Hoe staat het met dit onderzoek? En waarom wordt er niet gewoon ingezet op een fietspad aan de westelijke kant? Graag ontvangen wij het rapport over de voorkeursroute van het recreatieschap  

De reconstructie van de Bredeweg is echt nodig i.v.m. de verkeersveiligheid. We hebben hier ook een petitie over ontvangen. Onze oproep: zorg dat hier geen vertraging oploopt!

Voorzitter,

We hebben nog enkele handreikingen gedaan, maar de fractie van ChristenUnie/SGP is tevreden over dit college.  We zorgen hiermee voor woningen voor iedereen, we vergroenen onze leefomgeving en we zorgen voor elkaar. Voorzitter, nu van woorden naar daden. Veel succes en zegen in de verdere uitwerking!

Dankuwel!

 

« Terug