Vaststellen Bestemmingsplan jaren 50 wijk te Moordrecht

Peter Molenaarwoensdag 30 november 2022

Voorzitter,

Bijna 2 jaar na de vaststelling van de nota van uitgangspunten ligt nu het Raadsvoorstel BP 50 er jaren wijk Moordrecht ter besluitvorming voor.

Over dit plan is al heel veel gezegd, kan nog heel veel over gezegd worden en ook zal het laatste woord hier zeker nog niet over gezegd zijn schat ik zo maar in. En dan zal ik namens CUSGP ook nog enkele woorden aan dit plan wijden….

Laat ik beginnen met het maken van een knip in het proces en de inhoud van het voorliggende plan.

Achteromkijkend is er qua proces veel te leren, dit kan beter en dit moet beter, een paar zaken qua proces:

Participatie:

Qua participatie durven wij wel te stellen dat zaken anders hadden moeten lopen. 1 van de rode draden in de 82 (!)zienswijzen op dit plan gaat over participatie. Participatie had actiever, interactiever en intensiever opgepakt moeten worden. Laten we hier lering uit trekken, aan de voorkant heel goed aangeven wat de ruimte in het plan is en met elkaar goed in gesprek blijven, ook als je het niet met elkaar eens wordt. Wel de vraag aan de wethouder: we hebben het vaak over participatie, maar hoe zorgen we er nu voor dat bij volgende plannen wel goed loopt?

Nota van uitgangspunten:

Ik heb dit gezegd bij de behandeling van de nota van uitgangspunten zelf en ik herhaal het nu weer: Wij willen geen nota van uitgangspunten zien in de vorm van een BP-light. Een nota van uitgangspunten moet een plan op hoofdlijnen zijn en niet een al grotendeels dicht getimmerd plan.

WOB verzoeken:

Rondom dit plan zijn er ook WOB-verzoeken gedaan. Laat duidelijk zijn, we leven in een vrij land, er mag gebruik gemaakt worden van dit soort verzoeken. Van de berichtgeving in de geopenbaarde stukken zijn wij geschrokken. Laten we met respect met elkaar omgaan eenieder in zijn of haar rol.

Voorzitter, tot zover het proces, we duiken de inhoud in:

De rode draad in de 82 zienswijzen is het aantal bouwlagen zoals toegestaan in dit BP. In het eerdere plan van Mozaïek behandeld bij de nota van uitgangspunten was oorspronkelijk het plan 7 bouwlagen. Dit is teruggebracht naar 6 bouwlagen.

Door omwonenden zijn diverse alternatieven plannen gemaakt met maar 1 doel: nog een extra laag eraf dus max 5 hoog. Diverse alternatieve plannen van de belangenvereniging zijn in het gemeentehuis beoordeeld.

CUSGP wil haar respect uitspreken richting initiatiefnemer die veel tijd en energie gestoken heeft in het aanpassen van het alternatieve plan naar aanleiding van een reactie van de gemeente. Ook respect voor college en ambtenaren om het allerlaatste plan vorige week samen met de belangenvereniging door te spreken. Wij zien graag dat alle partijen ook in het vervolg met elkaar in gesprek blijven.

Het nu voorliggende plan gaat uit van de maximaal 6 bouwlagen en is in overeenstemming met de unaniem door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten.

CUSGP heeft wel 1 vraag aan de wethouder: De ruimtelijke inpassing van de nieuwe wijk schuurt tegen dorpsgezicht Moordrecht aan. De uitwerking van onze unaniem aangenomen motie 283, “een goede ruimtelijke inpassing van dit plan in beschermd dorpsgezicht” ligt bij Mozaïek Wonen en daar moeten we hem ook laten. Wel zijn er nog veel zorgen hierover, wij horen van die zorgen en CUSGP vindt dit ook een belangrijk aspect. Voorzitter kunt u toezeggen dat de gemeente hierbij de vinger aan de pols houdt?

Bij het beoordelen van het voor voorliggende BP heeft CUSGP alles nog eens op een rijtje gezet:

  • 184 soc. huurwoningen (= een plus van 9)
  • Ruim 100 extra parkeerplaatsen
  • Veel meer groen
  • En dit allemaal op dezelfde locatie

Bij de behandeling van de nota van uitgangspunten heb ik aangegeven: Het moet uit de lengte, de hoogte en breedte komen.

CUSGP zal voor dit BP stemmen met de volgende argumenten:

  • CUSGP gunt Moordrecht een wijk die ruimtelijk mooi wordt en wij twijfelen of dat dit voldoende lukt als er nog meer lagen eraf worden gesnoept en het meer van hetzelfde is.
  • De nieuwe woonwijk moet een groene en ook een veilige wijk worden.
  • Verder willen wij voortgang in de ontwikkeling van deze wijk, inmiddels staan er al 10-tallen woningen leeg, dichtgetimmerd of gesloopt. Deze periode moet zo kort mogelijk duren
  • Dit BP voldoet aan de door de raad unaniem vastgestelde nota van uitgangspunten

Afsluitend:

We hebben gelezen hoe de bewonerscommissie over de belangenvereniging denkt, we hebben verslagen van app verkeer in kunnen zien, we hebben ook gelezen over een mogelijke gang naar de Raad van State…..

De raad heeft voor nu het laatste woord, hierna ligt de bal bij de andere partijen, wie zijn die partijen?

Mozaïek Wonen, de gemeente, de belangenvereniging en de bewonerscommissie.

CUSGP hoopt dat deze partijen elkaar vinden om met elkaar een mooie nieuwe wijk in het centrum van Moordrecht te bouwen.

De bal ligt bij jullie, zorg dat je meespeelt en niet buiten spel komt te staan, als je buiten spel staat kan je niet scoren.

Het is rust en wellicht denken jullie dat je achterstaat maar met elkaar kunnen jullie deze wedstrijd winnen en ervoor zorgen dat er snel een nieuwe mooie wijk in Moordrecht staat.

Dank u wel voorzitter.

 

« Terug