Schriftelijke vragen Omroep Zuidplas

picture.jpg
W.J. Verdoes 3 - Nieuwsbericht
Door Willem-Jan Verdoes op 29 augustus 2019 om 19:53

Schriftelijke vragen Omroep Zuidplas

"Ons raadslid Willem-Jan Verdoes heeft schriftelijke vragen gesteld over Omroep Zuidplas"

Geacht college,

Er blijkt wederom sprake te zijn van een vorm van escalatie bij Omroep Zuidplas. Er blijkt sprake te zijn van commotie gezien het feit dat men niet bereid is tot het ondertekenen van een vrijwilligersovereenkomst.
Zie link voor het bijbehorende artikel: https://www.ad.nl/gouda/enalweer-rommelt-het-bij-omroep-zuidplas~a478f83a/

Ons bereikt tevens het signaal dat hiermee goed beluisterde programma’s met lokale relevantie voor met name ouderen in onze gemeente zijn geschrapt. Hoewel het college noch de gemeenteraad gaat over de benoeming van bestuursleden of de inhoud van de programmering heeft onze fractie enerzijds wel zorgen en anderzijds willen wij in beeld krijgen waar de gemeenteraad en/of college wel invloed op kunnen hebben.

De fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas wil naar aanleiding van het bovenstaande onze zorgen tot uitdrukking brengen en heeft de onderstaande vragen: Onze zorgen met betrekking tot de vrijwilligers: Onze fractie maakt zich zorgen over de vrijwilligers bij Omroep Zuidplas. Vrijwilligers maken het functioneren van een lokale omroep mogelijk en zijn dus erg belangrijk. Dit temeer omdat wij van hen hebben begrepen dat in 2016 al een vrijwilligersovereenkomst is gesloten met de vrijwilligers. Daarnaast vragen wij ons af of een zware geheimhoudingsverplichting zoals die is verwoord in de nieuwe vrijwilligersovereenkomst wel thuishoort bij een vrijwilligersorganisatie (die ook nog eens in staat moet zijn om een journalistieke functie te vervullen). We merken hierbij op dat een arbeidsrechtelijke rechtsrelatie niet zomaar te vergelijken is met een rechtsrelatie met een vrijwilliger.

• Vraag 1: Wij realiseren ons dat wij hierover geen directe zeggenschap hebben, maar daaraan staat niet in de weg dat de wethouder kan pogen de hierboven genoemde punten bespreekbaar te maken met het bestuur van de lokale omroep of in ieder geval zijn zorgen uit te spreken. Is de wethouder hiertoe bereid en heeft de wethouder hiertoe wellicht al stappen ondernomen? Overige vragen: Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan in de (sociale) media heeft onze fractie het handelsregister geraadpleegd. De informatie omtrent bestuur en vertegenwoordigingsbevoegdheid in het handelsregister lijkt niet overeen te komen met informatie uit de (sociale) media. Dat roept zowel vragen als verwarring op en het komt ons voor dat dit om meerdere redenen onwenselijk kan zijn, ook voor de gemeente.

• Vraag 2: a. Is de waarnemend voorzitter op het moment van indiening van deze vragen en gelet op de inschrijving in het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegd? b. Is het bestuur van Omroep Zuidplas op volle sterkte? Uit hoeveel personen dient het bestuur van de omroep volgens de statuten van de omroepstichting te bestaan?

• Vraag 3: In hoeverre voldoet de programmering van Omroep Zuidplas (op het moment van indiening van deze vragen) aan de wettelijke ICE- en productienorm?

• Vraag 4: Het college of de gemeenteraad mogen geen invloed uitoefenen op de inhoud van de programmering van een lokale omroep. Met de wettelijke ICE-norm heeft de wetgever wel in een middel voorzien waarmee het college en de gemeenteraad een ondergrens kunnen afdwingen t.a.v. een lokaal toereikend media-aanbod. De gemeente (wethouder en/of gemeenteraad) kan het bestuur van een lokale omroep hierop aanspreken en zo nodig hierover een klacht of handhavingsverzoek indienen bij het Commissariaat voor de Media. Is deze veronderstelling juist?

• Vraag 5: Heeft het eventueel niet behalen van de ICE-norm mogelijk gevolgen voor de beoordeling van de aangevraagde of aan te vragen verlenging van de zendmachtiging van Omroep Zuidplas?

• Vraag 6: Wanneer loopt de huidige zendmachtiging van Omroep Zuidplas af?

• Vraag 7: Wanneer wordt in de gemeenteraad gesproken over verlenging van de zendmachtiging, wanneer loopt deze af?

• Vraag 8: Zijn er al aanvragen voor de vernieuwde zendmachtiging binnen? Om hoeveel aanvragen gaat dit?

• Vraag 9: Is het college voornemens om de raadsvergaderingen straks niet meer bij streekomroep neer te leggen daar het technisch mogelijk is om dit in eigen beheer te doen?

• Vraag 10: Is onze veronderstelling juist dat een goed functionerend PBO moet optreden wanneer het (voornemen tot) schrappen van programma’s door het bestuur ertoe leidt dat de ICE-norm niet behaald wordt en/of negatief wordt beïnvloed?

• Vraag 11: Is het PBO betrokken geweest bij het recentelijk schrappen van programma’s en is daarbij rekening gehouden met de gevolgen voor de ICE-norm?

• Vraag 12: Uit hoeveel leden bestaat het PBO, die niet tevens programmamaker, lid van de redactieraad, staffunctionaris (bestuursadviseur) of bestuurslid zijn?

• Vraag 13: Op welke manier kan de bezetting en het functioneren van het PBO een rol spelen bij het beoordelen van de aanvraag voor verlenging van de zendmachtiging door de gemeenteraad? Onze fractie verzoekt het college deze vragen te beantwoorden voordat de behandeling van de aanvraag (verlenging) zendmachtiging behandeld wordt door de gemeenteraad.

Wijze van beantwoording: schriftelijk

Namens de fractie van ChristenUnie/SGP Zuidplas. Willem-Jan Verdoes 

Deel dit bericht