Nestor Aart Slobbe koninklijk onderscheiden

file - verkleind
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 29 maart 2018 om 17:00

Nestor Aart Slobbe koninklijk onderscheiden

Bij zijn afscheid van de gemeenteraad van Zuidplas is raadslid en nestor van de raad Aart Slobbe koninklijk onderscheiden. Vanaf 2002 was hij raadslid, eerst in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, later in de gemeente Zuidplas. Door de jaren heen ontwikkelde hij zich als financieel specialist, niet alleen van de ChristenUnie/SGP-fractie maar van de hele gemeenteraad. Lees hier de afscheidsspeech van Aart Slobbe.

Voorzitter, college, collega raadsleden, zowel degenen die herkozen zijn als degenen die vanavond afscheid nemen, griffie en alle belangstellenden, waarbij ik mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen natuurlijk niet onvermeld wil laten.

Vanavond komt voor mij een einde aan 16 jaar raadslidmaatschap en als ik op die periode terugkijk, past mij maar één belijdenis: SOLI DEO GLORIA, alleen God de eer!

Daarom geen opsomming van persoonlijke hoogte- en dieptepunten; geen testament aan de achterblijvers en geen adviezen van een betweter voor de nieuwe raadsleden die a.s. donderdag de eed of de belofte zullen afleggen. Zij hebben, net als ik 16 jaar geleden, het recht om met vallen en opstaan op hun eigen manier en vanuit hun eigen persoonlijke ambitie hun weg als raadslid te vinden. Bovendien heeft de griffie een beperkte spreektijd opgelegd, dus dat dwingt sowieso tot kort zijn. 

Voorzitter, ik verzoek u allereerst mijn dank over te brengen aan Zijne Majesteit, Koning Willem-Alexander, voor de Koninklijke onderscheiding die u mij zojuist hebt opgespeld. En dan wil ik ook vooraf de burgemeester en mijn fractievoorzitter, Dico Bac, hartelijk bedanken voor de mooie en warme woorden waarmee zij mij hebben toegesproken. Ik bedank de ambtenaren en de colleges, in het bijzonder de opeenvolgende wethouders van Financiën, die ik het in de afgelopen 16 jaar misschien wat moeilijk heb gemaakt met lastige en soms domme vragen. Dank in elk geval voor de open en openhartige wijze waarop al die vragen zijn beantwoord. Ik durf niet te zeggen dat Zuidplas haar financiële positie volledig op orde heeft. Er zijn weliswaar stappen in de goede richting gezet, maar er liggen nog genoeg uitdagingen. Ik wens het nieuwe College, de nieuwe Raad en het ambtelijk apparaat daarbij veel wijsheid.

Voorzitter, ik wil vanaf deze plaats en voor het laatst als nestor van de Raad, een bijzonder woord van dank richten tot onze griffie, Peter van Vugt, Josette van Houwelingen en Daphne Kok, voor al hun inspanningen in de afgelopen vier jaar. Als vraagbaak en steun en toeverlaat voor de Raad en individuele raadsleden hebben jullie ons de afgelopen jaren op meer dan voortreffelijke wijze ondersteund. En als relatieve insider, als lid van het Presidium, heb ik kunnen constateren dat dit bepaald geen sinecure was. Want laten we er geen doekjes om winden, de bestuurlijke en ambtelijke organisatie liep zeker niet altijd even soepel en kende ook de nodige mutaties. Bepaald niet de ingrediënten die een griffie nodig heeft om de Raad optimaal van dienst te kunnen zijn. En toch zijn jullie daar steeds wonderwel in geslaagd, ook al liep de stressfactor soms ongekend hoog op. Ik wil jullie daarvoor namens alle raadsleden, hartelijk bedanken. Wat mij betreft een tien met een griffel voor onze kleine, maar zeer deskundige en betrokken griffie!

Ik dank ook de collega’s van de andere fracties voor de plezierige samenwerking, niet alleen in deze maar ook in de drie voorafgaande raadsperioden. In soms zeer stevige debatten werd nooit op de man gespeeld, althans, niet in mijn richting, en er was na afloop van de vergaderingen tijd en ruimte voor een goed en persoonlijk gesprek om plooien glad te strijken. Ik hoop van harte dat dit zo blijft. 

Dank ook aan de fractieleden van de ChristenUnie/SGP uit de vorige raadsperioden. Ik noem oudgedienden als Siem van Loon en Gerth Westmaas die mij de eerste beginselen van het politieke handwerk hebben bijgebracht.

Dank ook aan de leden van de huidige fractie en steunfractie voor de wijze waarop we, onder de bezielende leiding van Dico, de afgelopen vier jaar met elkaar hebben samengewerkt. Dank voor de goede en open gesprekken waarin we met elkaar gezocht hebben naar de manier waarop we niet alleen de belangen van onze eigen achterban, maar van alle inwoners van Zuidplas met een constructieve insteek het beste konden behartigen. En als ik kijk naar de gestage groei van het aantal op de ChristenUnie/SGP uitgebrachte stemmen dan hoop ik dat we daar in zekere mate in zijn geslaagd. Het werd op de fractievergaderingen vaak later dan we ons vooraf als doel hadden gesteld, maar ik kijk er met warme gevoelens op terug. Nogmaals, dank daarvoor en ga vooral op die weg verder.

Voorzitter, ik heb in de afgelopen 16 jaar alle facetten en aspecten van het raadslidmaatschap mogen meemaken: raadslid, zowel als lid van een oppositie- als van een coalitiepartij (en dat nog eerlijk verdeeld ook), fractievoorzitter, commissievoorzitter, lid van het Presidium, plaatvervangend voorzitter van de Raad en zelfs het nestorschap. Of dit laatste een verdienste is of een kwestie van zitvlees, laat ik nu maar in het midden. Bij al die ervaringen wil ik één ding niet onbenoemd laten. Ik heb in deze raadsperiode twee keer namens de Gemeente, de 4 mei toespraak mogen houden, 1 x in Nieuwerkerk en 1 x in Moerkapelle. Ik heb dat als heel bijzondere en mooie momenten in mijn functie als plaatsvervangend voorzitter van de Raad ervaren. Dank voor de gelegenheid die en het vertrouwen dat het College mij daarvoor gaf.

Voorzitter, ik rond af. Zonder hulp en steun van het thuisfront had ik het nooit 16 jaar volgehouden. Want één ding is zeker, als je het raadswerk goed wilt doen, vergt dat tijd, veel tijd. En dat gaat ten koste van avonden en weekeinden die je anders met vrouw, kinderen (en in mijn geval: met kleinkinderen) had kunnen doorbrengen. Het klinkt als cliché, maar ik meen het oprecht: zonder steun van mijn echtgenote was ik veel eerder gestopt. Daarom vanaf deze plaats en tot slot mijn hartelijke dank aan Ria die mij heel veel avonden en weekeinden heeft moeten missen en de nodige keren alleen naar verjaardagen etc. moest. Mijn raadswerk heeft ook veel van jou gevraagd. En dat vond je niet altijd leuk; je had mij liever met een boek naast jou op de bank. Ik hoop dat we daar vanaf nu meer tijd voor krijgen.

Deel dit bericht