Zorgen om zorgaanbod in Zuidplas

_DSC4519
Door op 19 september 2017 om 20:30

Zorgen om zorgaanbod in Zuidplas

Raadslid Bert Doek maakt zich zorgen om het zorgaanbod in de gemeente Zuidplas. Hij krijgt signalen dat het niet goed loopt met de afspraken die voor 1 januari 2018 gemaakt moeten worden. In deze blog geeft hij aan wat hij hiervoor heeft gedaan in de raadsvergadering van 19 september 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. heeft de fractie van ChristenUnie/SGP aandacht gevraagd voor de consequenties van een te lage tariefvaststelling voor zorgdiensten. Daarbij hebben we o.a. gewezen op het risico dat zorgaanbieders zich niet willen contracteren aan de gemeente Zuidplas, waardoor de zorgcontinuïteit in gevaar kan komen en de keuzemogelijkheden van zorgvragers worden beperkt. 

Inmiddels zijn er bestuurlijke besluiten genomen over de tariefstelling WMO en Jeugdhulp. De raad heeft hierover twee informatiebrieven ontvangen (B757 en B761). Hieruit blijkt dat over de tariefstelling JGGZ nog geen besluit is genomen en de GGZ-partners bij de laatste fysieke overlegtafel van 30 augustus zijn weggebleven. Dit kan de nodige onrust geven bij zorgvragers, die nu geen zekerheid hebben of de huidige zorgverlener ook vanaf 1 januari 2018 nog zorg levert.

Daarnaast kregen we voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming een signaal dat aanbieders door het voorgestelde tarief van €22,80 voor de Hulp bij het Huishouden overwegen om geen diensten aan de gemeente Zuidplas te bieden. Om te voorkomen dat ook hierover onrust ontstaat willen we graag dat het college duidelijk maakt dat met de vastgelegde tarieven lokaal aanbod niet wordt ontmoedigd.

In de raadsvergadering van dinsdag 19 september heb ik daarom de volgende vier vragen gesteld:

  1. Hoe zijn de verhoudingen met de lokale en regionale zorgaanbieders in het algemeen en die met de JGGZ in het bijzonder?
  2. Kunt u uitspreken dat de zorg voor jongeren die afhankelijk zijn of worden van de JGGZ, ook na 2018 gecontinueerd blijft?
  3. Kunt u bevestigen dat de lokale en regionale zorgaanbieders met de vastgestelde tarieven uit de voeten kunnen en er een brede inschrijving zal plaatsvinden, waardoor met de huidige tarieven de keuzevrijheid voor zorgvragers op z’n minst behouden blijft? 
  4. Is er voor de hulp bij huishouden een tarief vastgelegd waarvoor ook de lokale aanbieders in staat zijn diensten aan te bieden? Kunt u benoemen hoe hoog dit tarief is geworden?

Wethouder De Haas heeft aangegeven dat het inkoopproces goed is verlopen. Er is volgens hem ingezet op reële tarieven bij de inkoop. Het tarief van €22,80 zou voor elke aanbieder van Hulp bij het Huishouden een goed en dekkend tarief moeten kunnen zijn. Het blijft de verantwoordelijkheid van het college om iedere inwoner van Zuidplas in het oog te houden. Wat betreft de zorgen die er zijn: wethouder De Haas hoopt op 14 oktober meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Wij als ChristenUnie/SGP zullen kritisch volgen of zorgvragers ook echt keuzevrijheid behouden! Dat vraagt dus een brede inschrijving van zorgaanbieders. We wachten dat nu even af.

Labels: , , ,