Bijdrage Rv. Motie vreemd aan de orde van de dag De winter komt eraan

Johan Snoeidinsdag 01 november 2022

Voorzitter,

 

De afgelopen raadsvergaderingen hebben we naar aanleiding van verschillende vragen en moties met elkaar gesproken over de zorgen rondom armoede. En terecht, want veel van onze inwoners hebben hier zorgen over of al dagelijks mee te maken. Vanuit de fractie van de ChristenUnie/SGP hebben wij dan ook steeds aangegeven dat we niet achterover mogen leunen. En dat we moeten ondersteunen en ingrijpen waar dat nodig is. Waar mogelijk in het voorkomen van moeilijke situaties – denk aan contacten met de inwoners die bij een aanvraag van de energietoeslag niet in aanmerking blijken te komen. Door het helpen oplossen van problemen met bijvoorbeeld vroegsignalering. En waar nodig door oog te hebben voor de gevolgen van armoede (sport en cultuur).

En voorzitter, onze fractie begrijpt nu dat de Groep Pouwels vanavond het onderwerp armoede integraal wil bespreken. De motie laat ook zien dat er op veel gebieden acties mogelijk zijn en ook al worden uitgevoerd. Wij geven graag kort een reactie op de afzonderlijke voorstellen die in de motie worden gedaan:

  • Het zoeken naar de maximale ruimte voor mensen of bedrijven die in de knel komen is in de raadsvergadering van eind september door het college toegezegd.
  • Bij de tweede oproep is ons de huidige stand van zaken niet bekend. Mogelijk geven wij hier al invulling aan met de aanpak verduurzaming van de sociale woningvoorraad en/of de extra middelen die wij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Wij horen hierbij graag een toelichting van het college.
  • Alle ondernemers financieel ondersteunen met bijvoorbeeld lange termijn rentevrije regelingen zien wij niet als gemeentelijke taak en ook niet als realistische oplossing.
  • Bij ons weten worden we als gemeente al geïnformeerd bij betalingsachterstanden, de vierde oproep wordt daarmee in onze ogen overbodig. En ook de oproep om actief en laagdrempelig te reageren bij meldingen, is in onze ogen staande praktijk en steeds bevestigd door het college. Al zal dat niet in alle situaties betekenen dat direct financieel geholpen wordt.
  • De erkenning dat de energiecrisis ook verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau met zich meebrengt is de afgelopen tijd al met regelmaat gedaan. Ook door ons als gemeenteraad.
  • En als laatste de overweging van een energiefonds: wij vragen ons af of dit bedoeld is als fonds om schulden (tijdelijk) mee over te nemen of als fonds om maatregelen met een verduurzamingslening te ondersteunen (daar is een duurzaamheidslening al voor)? Voor bedrijven gaat een fonds voor ons sowieso te ver, maar voor inwoners zijn wij bereid om mee te denken bij deze overweging.

Kort samengevat: de motie kunnen wij in de huidige vorm niet steunen. Maar de fractie van de ChristenUnie/SGP hoopt bij de bespreking van de najaarsnota en de programmabegroting op dit onderwerp nader terug te komen.

« Terug